Truyện Tiên Hiệp

Cập Nhật Chương 67
Cập Nhật Chương 182
Cập Nhật Chương 239
Cập Nhật Chương 81
Cập Nhật Chương 113

Cập Nhật Chương 307
Cập Nhật Chương 802 (Full).
Cập Nhật Chương 1194
Cập Nhật Chương 751

Cập Nhật Chương 1269 (Full).
Cập Nhật Chương 619
Cập Nhật Chương 1126 (Full).
Cập Nhật Chương 1168 (Full).
Cập Nhật Chương 1286

Cập Nhật Chương 945
Cập Nhật Chương 1163 (Full).
Cập Nhật Chương 912 (Full).
Cập Nhật Chương 1626 (Full).
Cập Nhật Chương 2442 (Full).

Cập Nhật Chương 2103 (Full).
Tắt QC(Close - X)